Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

Проекти

– Проект „Твоят час“ – Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза 1“

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

– Проект „Успех“ – Да направим училището привлекателно за младите хора, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г.

– Проект „Ученически практики“ – финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд.

– Проект  BG051PO001-4.1.05-0092 – „Качественото образование – гаранция за пълноправна интеграция на ромските ученици в Община Лом“. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Вашият коментар