Комисията за записване на учениците
ще работи в кабинет 104 в учебен корпус на ПГПТ от 9.00 до 17.30 часа по график,
утвърден от Министъра на образованието и науката