Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

Ученически практики

 

   Emblema_U4_praktiki

 

 

 

Продължава проектът „Ученически практики“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Проектът има за цел да постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:
1. Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
2. Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
3. Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
4. Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
5. Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
6. Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.
7. В проекта са включени 20 ученици от 11 клас, които редовно посещават учебните занятия и проявяват интерес към часовете по практика.
Партньори на професионалната гимназия са:

  • Община Лом,
  • кметство Сталийска махала,
  • кметство Ковачица,
  • кметство Комощица,
  • „АУТОЛАЙФ” ЕООД,
  • „АЛЕКСИЯ 2002” ООД,
  • „Фаст Ауто” ЕООД,
  • Авто Криста” ЕООД

Учениците   ще провеждат занимания от месец март до месец юни. След успешно завършване учениците ще получат сертификати и парично възнаграждение.


Проектът „Ученически практики“ продължава дейността си и през учебната 2013/2014 година

От 28 март 2014 г. 86 ученици от специалностите „Малък и среден бизнес“, „Програмно осигуряване“, „Автотранспортна техника“, „Експлоатация на автомобилния транспорт“ и специалността „Електрообзавеждане на транспортна техника“ се включиха в Проекта.

Учениците провеждат стажове в 17 фирми: ЕТ „Камелия Обретенова“, СД „ДЕЛТА ВГ – Фердинандов и сие“, „Майстора и Маргарита“ ООД, „Мартел“ ЕООД, „Авитус“ ЕООД, „АвтоКриста“ ЕООД гр. Вълчедръм, „Аутолайф“ ЕООД, „Аутолекс“ ЕООД, общини и кметства, като – Община Лом, Община Вълчедръм, кметствата в с. Сталийска махала, с. Трайково, с. Ковачица, с. Долни Цибър, с. Расово .

Съвместно с наблюдаващите учители и наставниците от фирмите стажантите прилагат знанията и уменията си в работния процес.

Участващите учениците са 58 на брой от 11-тите и 12-тите класове на всички специалности.

Договори за сътрудничество са подписани с почти всички участващи през миналата година партньори и още няколко нови: Община Брусарци;  „Майстора и Маргарита – Лом“ ООД;  „Авто Криста“; „Авитус“; „Мартел“; ЕТ „Авторем – Трендафил Вельов“.

На 28 март 2014 г. участниците в Проекта, получиха своите сертификати и стипендии за приключилият първи етап на тази учебна година 


За учебната 2012/2013 година
общо 43 ученика от всички специалности провеждат  практика в различни фирми на територията на Общината

Училището има сключени договори с Община Лом, наставник – Елизабет Петрова Ангелова

Пристанищен комплекс – Лом ЕАД, наставник – Даниела Рафаилова Георгиева

Аутолайф ЕООД,  наставник – Йордан Ефремов Йорданов

ЕТ „Камелия Обретенова“, наставник – Камелия Обретенова Николова

СД „Делта ВГ – Генов и СИЕ“, наставник – Галя Вилкова Георгиева

„ЕФ – ЕДНО“ ООД, наставник – Иван Маринов Иванов

Кметство село Трайково, наставник – Теодора Василева Младенова

Кметство село Замфир, наставник – Тотка Цветанова Георгиева

Кметство село Василовци, наставник – Цветана Иванова Маркова

Кметство село Дондуково, наставник – Славинка Иванова Крумова и др.

Практиката на всеки ученик се провежда по конкретно разработена програма за съответното работно място за 240 часа, утвърдена от директора на училището.

Присъствията на учениците се отразяват в присъствени дневници.

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.