Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

“Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от ОП НОИР

На основание Заповед № РД – 09- 1906/ 27.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за определяне на училищата, които да участват в техническото и финансовото изпълнение на дейности по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от ОП НОИР

Основна цел на проекта: Да не се допусне прекъсване на образователния процес в и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуацията на обучение от разстояние

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ – ГР. ЛОМ УЧАСТВА СЪС СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ

• Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

• Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

• Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Коментарите са затворени.