Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

Нова възможност за моето бъдеще

Valodirane_Logo-1

Списък на специалностите по които гимназията може да издава документи

Наименование на проекта: „Нова възможност за моето бъдеще“

Номер на проекта: BG051PO001-4.3.03-0001

Срок на изпълнение: 2013-2014 г.

Обща стойност: 5 862 200 лв.

Финансираща програма: Проектът попада в обхвата на Приоритетна ос 4 „Подобряване достъпа до образование и обучение ” и област на интервенция 4.3 „Развитие на системата за учене през целия живот” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Изпълнител: Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.03 „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”.

Партньори: Работодателски организации – БСК, БТПП, АИКБ, Организации на работниците и служителите – КНСБ и КТ “Подкрепа”, Държавни институции – МТСП, АЗ, НАПОО, ГД “Изпълнение на наказанията” към МП.

Цел на проекта

Целта на проекта е да създаде и изпробва Система за идентифициарне и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетености.

Предвижда се системата да позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование знания и умения, вкл. на работното място, у дома и т.н.

Екип на проекта:

инж. Розалина Костадинова – председател на комисията по валидиране

инж. Снежанка Вашкова – консултант начално консултиране

инж. Румен Вашков – консултант същинско консултиране

инж. Божидарка Божинова – консултант същинско консултиране

инж. Ваня Стефанова – консултант същинско консултиране

Димитрина Николова – технически сътрудник

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.