Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

Записване на ученици през учебната година /процедура/

1. Писмено заявление от родител и/или ученика до директора на приемащото училище.

Заявление /бланка/

2. До 3 (три) работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава (чрез уведомление на имейл или лично) родителя възможността за записване на ученика.
3. Директорът на приемащото училище писмено уведомява директора на училището, в което ученикът се е обучавал и му предоставя копие на заявлението.
4. До 5 (пет) работни дни от получаване на информацията директорът на училището, в което ученикът се е обучавал издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика.
5. Директорът на приемащото училище до 3 (три) работни дни от получаване на удостоверението определя със заповед условията за приемане на ученика.
6. Родителят или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.
7. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата посочена в заповедта на директора на приемащото училище. До тази дата ученикът посещава учебни занятия в училището от което се премества.

Коментарите са затворени.