Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия по производствени технологии Лом

Проект BG051PO001-4.1.05-0092

Осъществява се с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Цел на проекта: Основната цел на проекта „Качественото образование – гаранция за пълноправна интеграция на ромските ученици в Община Лом” е подобряване на достъпа до качествено образование и осигуряване на възможности за социална интеграция на ученици от ромски произход в община Лом.

Тя ще се осъществи чрез специфичните цели:

 • Създаване на интеграционна мултикултурна среда в училище, която да стимулира самочувствието и мотивацията на ромските ученици за по-добро образование чрез включване в извънкласни форми и клубове по интереси;
 • Развиване на граждански и социални компетентности на учениците чрез участие в клуб „Гражданско образование”
 • Създаване на условия за адаптиране на застрашени от отпадане ученици от ромски произход към учебния процес чрез допълнително обучение и предоставяне на учебници и учебни помагала;
 • Подобряване на уменията на учителите и  педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда
 • Приобщаване на родителите от етническите малцинства към училището

Основните дейности по проекта включват:

 • ►Дейности по организация на изпълнението, публичност и прозрачност на проекта
 • ►Създаване на клуб «Етнология»
 • ►Клуб «Информационни технологии и компютърен дизайн»
 • ►Ателие за театър и изкуства
 • ►Клуб «Гражданско образование»
 • ►Допълнителни занятия и индивидуални консултации по пет учебни предмета за изоставащи ученици
 • ►Предоставяне на учебници и учебни помагала (за 9, 10, 11 клас) на социално слаби ученици от ромски произход
 • ►Обучение на учителите за работа в мултикултурна среда. Обучение чрез практика и супервизия за учителите и педагогическите специалисти
 • ►Работа с родителите от ромската общност
 • ►Създаване на неформална Родителско-учителска асоциация
 • ►Заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта

Целевите групи по проекта са ученици от 9 до 12 клас – роми и българи, които се обучават в Професионална гимназия по производствени технологии (ПГПТ)  гр. Лом; родителите на ромските ученици, които ще бъдат обхванати в съвместни дейности заедно с родители на деца от мнозинството; учителите и педагогическите специалисти в същата гимназия.

Проектът цели да осигури висока активност на включените ученици в клубовете и в общоучилищните инициативи. Същевременно, при избора на преките участници в дейностите са включени и специфични критерии и изисквания, с цел да насърчат тяхната лична инициатива, желание за развитие и по-добро образование:

 • Инициативност на учениците – учениците ще бъдат стимулирани да заявят своето желание и готовност за участие в извънкласните дейности.
 • Въвеждане на елементи на състезателност между участниците, която стимулира желанието за изява и успехи на учениците със специално внимание към:

1) повишаване на успеха по основните учебни предмети и

2) активно участие в провеждането на общоучилищните инициативи.

 • Във всички извънкласни форми е предвидено равнопоставеното участие на момичета и момчета
 • Основно изискване при осъществяването на проекта ще бъде във всяка дейност да участват ученици от различен етнически произход. Подборът цели да осигури съвместно участие в дейностите на ученици и родители от различен етнически произход, социален статус, различен социален опит, културни корени и нагласи. Работата в смесена група стимулира общуването и взаимното опознаване между хората от различен произход, развива техните социални умения и възможности за интегриране в училищната общност.

Срок на изпълнение: 12 месеца

За контакти: Пенка Неделкова Пенкова, ръководител на проекта и директор на ПГПТ гр. Лом

Адрес за кореспонденция:   град Лом, ул. ”Владимир  Заимов” № 8

Телефонен номер: 0971 60 350

Номер на факс: 0971 60 352

Е-mail: [email protected]


От 29 до 31 март 2013 г. във хотел „Хемус“ в гр. Враца се проведе обучение /семинар/ на учители и ученици по една от дейностите на проекта /Обучение на учителите  за работа в мултикултурна среда/.

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.