В Държавен вестник (16 април 2024 г.)
е публикувана Наредба за изменение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците,
чл. 104а (1) гласи: „Зрелостници, както и лица, притежаващи диплама за средно образование, за целите на кандидатстването във ВУЗ по свое желание
имат право да положат изпит, по учебен предмет по който вече са положили успешно ДЗИ, върху учебното съдържание,
предвидено за изучаване на същия вид подготовка.“