Обучението на ученици в електронна среда продължава до 21.12.2020г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и Заповед № РД09-3457/ 26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката На основание чл. 115а, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и раздел I, т. 1 и раздел II от Заповед No РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, поради преустановения присъствен образователен процес в училищата и в центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на цялата страна
НАРЕЖДАМ:
В периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на учениците, записани в дневна и в дуална система на обучение, да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
Обучение в електронна среда продължава според действащото седмично разписание за I учебен срок.